...

Likert scale

Profit Media AI

2023-09-11
Likert scale, AI Illustration

Vad är Likert-skalan?

Likert-skalan är en populär metod för att mäta åsikter, attityder och uppfattningar hos respondenterna. Skalan är uppkallad efter forskaren Rensis Likert, som utvecklade den på 1930-talet. Den består av flera påståenden eller påståendestatements som deltagarna betygsätter på en femgradig skala, vanligtvis från ”håller inte alls med” till ”håller helt och hållet med”. Likert-skalan ger forskare och undersökare möjlighet att kvantifiera och mäta deltagarnas svar och ge en indikation på deras ståndpunkter.

Viktiga punkter att ta med

 • Likert-skalan används för att mäta åsikter, attityder och uppfattningar hos deltagare.
 • Den består av flera påståenden som deltagarna betygsätter på en femgradig skala.
 • Rensis Likert utvecklade Likert-skalan på 1930-talet.
 • Skalan ger forskare möjlighet att kvantifiera och mäta deltagarnas svar.

Därför kan Likert-skalan vara intressant för dig

Likert-skalan kan vara ett ovärderligt verktyg för att förstå och analysera åsikter och preferenser hos en publik. Genom att använda Likert-skalan kan du:

 • Få insikt i deltagarnas attityder och uppfattningar inom olika områden eller ämnen.
 • Quantifya och jämföra resultaten för att identifiera mönster och trender.
 • Få kvantitativa data som kan användas för att fatta beslut eller informera strategi.
 • Använda skalan för att mäta effekten av åtgärder eller förändringar över tid.

Förstå ämnet

För att förstå Likert-skalan är det viktigt att känna till några centrala begrepp och principer:

Likert-item: Ett påstående eller påståendestatement som deltagarna ombads svara på.

Skalpunkt: De olika alternativen på skalan som deltagarna kan välja mellan för att bedöma graden av överensstämmelse eller oenighet med påståendena.

Neutral punkt: En mittalternativ på skalan som indikerar neutralitet eller brist på åsikt.

Summanvändning: Att summera deltagarnas svar på de olika påståendena för att få en övergripande åsikt eller attityd.

Olika typer av kategorier inom Likert-skalan

Det finns några vanliga varianter och användningsområden inom Likert-skalan:

Femgradig skala: Deltagare bedömer påståenden på en femgradig skala, vanligtvis från ”håller inte alls med” till ”håller helt och hållet med”.

Sjudelad skala: En utökad version av Likert-skalan med sju alternativ på skalan för att ge mer nyanserade svarsmöjligheter.

Semantisk differentiell skala: En skala där deltagarna bedömer påståenden genom att placera dem på en kontinuerlig linje mellan motsatta poler (t.ex. bra-dålig, viktig-oviktig).

Bipolär ordinal skala: En skala där deltagarna bedömer påståenden genom att rangordna dem från ”mycket negativ” till ”mycket positiv” eller tvärtom.

Exempel, användning i verkligheten, fördelar och begränsningar

Exempel: För att illustrera användningen av Likert-skalan kan vi tänka oss en opinionsundersökning om en politisk kandidat. Deltagarna får flera påståenden om kandidatens egenskaper och betygsätter dem på Likert-skalan. Resultaten kan sedan användas för att mäta allmänhetens stöd för kandidaten och identifiera specifika områden där politikern är stark eller svag.

Användning i verkligheten: Likert-skalan används inom olika forsknings- och utvärderingsområden, inklusive psykologi, marknadsundersökningar, pedagogik och kundnöjdhetsundersökningar. Den används också för att undersöka attityder och uppfattningar inom organisationer och teamdynamik.

Fördelar: Likert-skalan har flera fördelar som gör den till ett populärt verktyg för forskning och undersökningar. Några av fördelarna inkluderar:

 • Enkelhet att administrera och förstå för deltagarna.
 • Ger kvantitativa data som kan analyseras och jämföras statistiskt.
 • Anpassningsbarhet för att passa olika forskningsområden och ämnen.
 • Möjlighet att identifiera subtila skillnader och nyanser i deltagarnas åsikter.

Begränsningar: Det finns också några begränsningar och utmaningar med användningen av Likert-skalan:

 • Begränsning i att mäta komplexa känslor eller attityder som kan vara svåra att beskriva med endast ett påstående.
 • Risk för svarsansvar, där deltagare endast väljer neutrala alternativ för att undvika kontrovers eller konsekvenser.
 • Begränsad kontextuell information, eftersom Likert-skalan inte ger möjlighet att förklara eller fördjupa svar.

Hur du kan dra nytta av Likert-skalan

Likert-skalan kan vara ovärderlig för att undersöka åsikter och attityder hos en målgrupp. Här är några sätt du kan dra nytta av Likert-skalan:

 • Använda Likert-skalan för att mäta kundnöjdhet och förståelse för att identifiera områden för förbättring.
 • Använda skalan i medarbetarenkäter för att utvärdera arbetsplatsklimat och ämnen som arbetsbelastning, kommunikation och ledarskap.
 • Använda Likert-skalan för att bedöma elevers engagemang och uppfattningar om undervisningsmetoder.
 • Använda skalan i forskningssyfte för att analysera och jämföra deltagarnas attityder och uppfattningar inom olika områden.

Vanliga frågor

Vilken är den optimala antalet skalapunkter att använda på Likert-skalan?
Svar: Det finns ingen absolut optimal antal skalapunkter, men forskningen tyder på att fem och sju skalapunkter är vanligt och ger tillräcklig differentiering och noggrannhet.

Kan jag använda Likert-skalan för att mäta kvalitativa variabler?
Svar: Nej, Likert-skalan är främst utformad för att mäta kvantitativa variabler och graden av överensstämmelse eller oenighet med påståenden.

Kan jag använda Likert-skalan för att göra slutsatser om en hel population baserat på ett urval av deltagare?
Svar: Ja, om du har ett representativt urval och tillräckligt stort urval av deltagare kan du generalisera slutsatser till hela populationen med viss säkerhet.

Kan jag ändra ordalydelsen i Likert-påståendena för att passa min undersökning?
Svar: Ja, du kan ändra ordalydelsen för att anpassa påståendena till ditt specifika ämnesområde eller forskningsfråga, men var noga med att kommunicera ändringarna tydligt till deltagarna.

Kan jag använda Likert-skalan i en online-undersökning?
Svar: Absolut, Likert-skalan kan lätt implementeras i online-undersökningsverktyg och ger enkelt analyserbara resultat.

Genom användningen av Likert-skalan kan du få värdefull insikt i deltagarnas åsikter och attityder. Det är ett effektivt verktyg för att mäta och jämföra data och kan tillämpas inom olika områden. Med rätt användning och tolkning kan Likert-skalan ge dig djupare förståelse och hjälpa dig att fatta välgrundade beslut inom både forskning och praktisk verksamhet.

Rulla till toppen

Vill du ha

fler kunder?

Vi är experter på att hjälpa företag få fler kunder, ökad trafik och ranka högre i Google. Klicka på länken nedan så kikar vi på ditt projekt.