...

Likert scale

Profit Media AI

2023-09-11
Likert scale, AI Illustration

Vad är Likert-skalan?

Likert-skalan är en populär metod för att mäta åsikter, attityder och uppfattningar hos respondenterna. Skalan är uppkallad efter forskaren Rensis Likert, som utvecklade den på 1930-talet. Den består av flera påståenden eller påståendestatements som deltagarna betygsätter på en femgradig skala, vanligtvis från "håller inte alls med" till "håller helt och hållet med". Likert-skalan ger forskare och undersökare möjlighet att kvantifiera och mäta deltagarnas svar och ge en indikation på deras ståndpunkter.

Viktiga punkter att ta med

 • Likert-skalan används för att mäta åsikter, attityder och uppfattningar hos deltagare.
 • Den består av flera påståenden som deltagarna betygsätter på en femgradig skala.
 • Rensis Likert utvecklade Likert-skalan på 1930-talet.
 • Skalan ger forskare möjlighet att kvantifiera och mäta deltagarnas svar.

Därför kan Likert-skalan vara intressant för dig

Likert-skalan kan vara ett ovärderligt verktyg för att förstå och analysera åsikter och preferenser hos en publik. Genom att använda Likert-skalan kan du:

 • Få insikt i deltagarnas attityder och uppfattningar inom olika områden eller ämnen.
 • Quantifya och jämföra resultaten för att identifiera mönster och trender.
 • Få kvantitativa data som kan användas för att fatta beslut eller informera strategi.
 • Använda skalan för att mäta effekten av åtgärder eller förändringar över tid.

Förstå ämnet

För att förstå Likert-skalan är det viktigt att känna till några centrala begrepp och principer:

Likert-item: Ett påstående eller påståendestatement som deltagarna ombads svara på.

Skalpunkt: De olika alternativen på skalan som deltagarna kan välja mellan för att bedöma graden av överensstämmelse eller oenighet med påståendena.

Neutral punkt: En mittalternativ på skalan som indikerar neutralitet eller brist på åsikt.

Summanvändning: Att summera deltagarnas svar på de olika påståendena för att få en övergripande åsikt eller attityd.

Olika typer av kategorier inom Likert-skalan

Det finns några vanliga varianter och användningsområden inom Likert-skalan:

Femgradig skala: Deltagare bedömer påståenden på en femgradig skala, vanligtvis från "håller inte alls med" till "håller helt och hållet med".

Sjudelad skala: En utökad version av Likert-skalan med sju alternativ på skalan för att ge mer nyanserade svarsmöjligheter.

Semantisk differentiell skala: En skala där deltagarna bedömer påståenden genom att placera dem på en kontinuerlig linje mellan motsatta poler (t.ex. bra-dålig, viktig-oviktig).

Bipolär ordinal skala: En skala där deltagarna bedömer påståenden genom att rangordna dem från "mycket negativ" till "mycket positiv" eller tvärtom.

Exempel, användning i verkligheten, fördelar och begränsningar

Exempel: För att illustrera användningen av Likert-skalan kan vi tänka oss en opinionsundersökning om en politisk kandidat. Deltagarna får flera påståenden om kandidatens egenskaper och betygsätter dem på Likert-skalan. Resultaten kan sedan användas för att mäta allmänhetens stöd för kandidaten och identifiera specifika områden där politikern är stark eller svag.

Användning i verkligheten: Likert-skalan används inom olika forsknings- och utvärderingsområden, inklusive psykologi, marknadsundersökningar, pedagogik och kundnöjdhetsundersökningar. Den används också för att undersöka attityder och uppfattningar inom organisationer och teamdynamik.

Fördelar: Likert-skalan har flera fördelar som gör den till ett populärt verktyg för forskning och undersökningar. Några av fördelarna inkluderar:

 • Enkelhet att administrera och förstå för deltagarna.
 • Ger kvantitativa data som kan analyseras och jämföras statistiskt.
 • Anpassningsbarhet för att passa olika forskningsområden och ämnen.
 • Möjlighet att identifiera subtila skillnader och nyanser i deltagarnas åsikter.

Begränsningar: Det finns också några begränsningar och utmaningar med användningen av Likert-skalan:

 • Begränsning i att mäta komplexa känslor eller attityder som kan vara svåra att beskriva med endast ett påstående.
 • Risk för svarsansvar, där deltagare endast väljer neutrala alternativ för att undvika kontrovers eller konsekvenser.
 • Begränsad kontextuell information, eftersom Likert-skalan inte ger möjlighet att förklara eller fördjupa svar.

Hur du kan dra nytta av Likert-skalan

Likert-skalan kan vara ovärderlig för att undersöka åsikter och attityder hos en målgrupp. Här är några sätt du kan dra nytta av Likert-skalan:

 • Använda Likert-skalan för att mäta kundnöjdhet och förståelse för att identifiera områden för förbättring.
 • Använda skalan i medarbetarenkäter för att utvärdera arbetsplatsklimat och ämnen som arbetsbelastning, kommunikation och ledarskap.
 • Använda Likert-skalan för att bedöma elevers engagemang och uppfattningar om undervisningsmetoder.
 • Använda skalan i forskningssyfte för att analysera och jämföra deltagarnas attityder och uppfattningar inom olika områden.

Vanliga frågor

Vilken är den optimala antalet skalapunkter att använda på Likert-skalan?
Svar: Det finns ingen absolut optimal antal skalapunkter, men forskningen tyder på att fem och sju skalapunkter är vanligt och ger tillräcklig differentiering och noggrannhet.

Kan jag använda Likert-skalan för att mäta kvalitativa variabler?
Svar: Nej, Likert-skalan är främst utformad för att mäta kvantitativa variabler och graden av överensstämmelse eller oenighet med påståenden.

Kan jag använda Likert-skalan för att göra slutsatser om en hel population baserat på ett urval av deltagare?
Svar: Ja, om du har ett representativt urval och tillräckligt stort urval av deltagare kan du generalisera slutsatser till hela populationen med viss säkerhet.

Kan jag ändra ordalydelsen i Likert-påståendena för att passa min undersökning?
Svar: Ja, du kan ändra ordalydelsen för att anpassa påståendena till ditt specifika ämnesområde eller forskningsfråga, men var noga med att kommunicera ändringarna tydligt till deltagarna.

Kan jag använda Likert-skalan i en online-undersökning?
Svar: Absolut, Likert-skalan kan lätt implementeras i online-undersökningsverktyg och ger enkelt analyserbara resultat.

Genom användningen av Likert-skalan kan du få värdefull insikt i deltagarnas åsikter och attityder. Det är ett effektivt verktyg för att mäta och jämföra data och kan tillämpas inom olika områden. Med rätt användning och tolkning kan Likert-skalan ge dig djupare förståelse och hjälpa dig att fatta välgrundade beslut inom både forskning och praktisk verksamhet.

Rulla till toppen